Logo

Korkeusrajoitukset paikkatietoaineistona

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (1.1.2019 lähtien Traficom) ja Finavia sopivat kesäkuussa 2011, että ilmaliikenteen tuulivoimarakentamiselle aiheuttamia korkeusrajoituksia lievennetään siten, että lentoturvallisuus ei vaarannu, eikä lentoliikenteelle aiheudu suuria haittoja ja kustannuksia. Yhteisesti sovitut lausuntoperiaatteet otettiin käyttöön 15.12.2011.

Fintraffic lennonvarmistus noudattaa lentoestelausunnoissaan aiemmin sovittuja periaatteita ja tarvittaessa rajoittaa esteiden korkeuksia niiden mukaisesti. Joissain tapauksissa Traficom kuitenkin myöntää lentoestelupia, joissa mainittuja korkeusrajoituksia ei ole huomioitu ja tällöin Fintraffic lennonvarmistus sopeuttaa toimintansa tämän päätöksen mukaiseksi. Tämä saattaa myös aiheuttaa muutoksen lentoliikenteen suojaamiseen käytettäviin laskennallisiin pintoihin.

Tietoja lentoliikenteen aiheuttamista korkeusrajoituksista

Fintraffic lennonvarmistus on laatinut ESRI shapefile -muotoisen paikkatietoaineiston, jota voi käyttää hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Korkeusrajoitukset koskevat kaiken tyyppisiä lentoesteitä.

Aineistossa on kuvattu ilmatilan osista johdettuja korkeusrajoitusalueita, joihin on liitetty ominaisuutena esteen suurin sallittu huipun korkeus merenpinnan tasosta metreinä. Tähän aineistoon pitää vielä yhdistää tieto maanpinnan korkeudesta, jotta saadaan selville minkä korkuinen rakennelma millekin paikalle sopii. Aineiston käytön helpottamiseksi edellisessä aineistoversiossa olleet päällekkäiset korkeusrajoitusalueet on yhdistetty.

Aineisto on tarkoitettu käytettäväksi mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa eliminoimaan pois sellaiset paikat, joihin korkeaa estettä ei tulla sallimaan. Sen perusteella ei voi tehdä päätelmää, että jokin este voidaan varmasti sallia. Näiden alueiden lisäksi on olemassa useita erisuuntaisia kaltevia pintoja, jotka huomioidaan Ilmailulain mukaista lentoestelupaa varten tarvittavassa lausunnossa. Lentoasemien lähellä olevien esterajoituspintojen (ilmailumääräys AGA M3-6 ja muut) ulottuvuus on tässä aineistossa kuvattu karkeasti "Esterajoituspintojen alue" tyyppisenä kohteena, jolle ei ole määritetty korkeuslukemaa.

Paikkatieto aineiston kuvaus

•Tiedostoformaatti: Esri Shapefile (shp)
•Shp-tiedostot on pakattu yhteen zip-tiedostoon.
•Geometriatyyppi: korkeusrajoitusalueilla polygoni, lentoasemien mittapisteillä piste
•Koordinaattijärjestelmä: EUREF-FIN
•Korkeusjärjestelmä: N2000

Paikkatietoaineiston tiedostot

•ARP.shp
    •Lentoasemien mittapisteet ominaisuustietoineen (piste, referenssiaineisto)
•MAX_OBST_ALT.shp
    •Johdetut korkeusrajoitusalueet ominaisuustietoineen (polygoni):

MAX_MSL_M Suurin sallittu huipun korkeus merenpinnasta (m)
WEF Voimassa alkaen -päivämäärä
Desc Korkeusrajoitusalueen kuvaus

Paikkatietoaineisto_26APR2018_kartta.png

Paikkatietoaineiston lataaja sitoutuu seuraaviin käyttöehtoihin

•Aineisto on tarkoitettu suunnittelutyöhön.
•Aineisto ei vapauta ilmailulain mukaisesta velvollisuudesta hakea lentoestelupaa.
•Aineistoa saa vapaasti käyttää, kopioida, muokata ja levittää.
•Fintraffic lennonvarmistus ei vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä sen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Lataa aineisto

Voimassa alkaen

Voimassa alkaen tiedostotyyppi
26.4.2018 zip file
30.3.2017 zip file
10.11.2016 zip file
31.3.2016 zip file
12.11.2015 zip file
13.11.2014 zip file
14.11.2013 zip file
19.9.2013 zip file
4.4.2013 zip file
15.12.2011 zip file